دسته‌بندی: خرده نوشتها

پیامهای کوتاه مدیریتی با تصویری مربوط به همان نوشته

کمال طلبی

perfectionist ۱

بسیاری از دوستان مخاطب این وبلاگ، از کمال طلبی خود گله دارند. کمال طلبی، هم جنبه های مثبت و هم محدود کننده دارد، مثل هر شاخصه رفتاری دیگر. اگر شما هم در آن دسته...

قبولش داری؟

threat to manager ۵

گفت مدیرم به حرفم گوش نمیکند. گفتم به عنوان مدیر قبولش داری و او میداند که قبولش داری؟ گفت معلومه که نه! آدم نیست! گفتم پس چرا باید گوش کند؟ وقتی مدیرت از چشمان...

سال نو، منِ نو

newme ۳

سال نو نزدیک است، منِ نو کجاست؟ سال که نو میشود، برای هم دعا میکنیم، خیر میخواهیم و طلب خیر میکنیم. هر کس به راهی و هر کس به شیوه خود، اما همه آرزوها...

با چه هدفی گوش میکنیم؟

listening ۵

گوش کردن یکی از مهارتهای رفتاری است که حتماً آموختنی و قابل توسعه است. اینجا هم تعریف مهم است. اینکه خاموش باشیم تا کسی حرف بزند، گوش کردن نیست. منظور از گوش کردن در...