مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

صمیمیت سازمانی

۲

صمیمیت در سازمان بسیار مهم است. وجود صمیمیت میتواند مشکلات زیادی را رفع یا از بروز آنها جلوگیری کند. به همین دلیل هم هست که سازمانها به روشهای مختلف میکوشند تا این صمیمیت را...

رنج استادی

۲

پیش از این در مورد خطاب کردن افراد به القاب مختلف و به خصوص استادی نوشته ام. این نوشته را به ذکر نشانه هایی از سختیهایی که استادان متحمل میشوند تا به حق، “استاد”...

سوزاندن اعتماد

۰

اعتماد بزرگترین سرمایه هر کسب و کار است، به نظرم کمتر کسی به این موضوع اعتقاد نداشته باشد. اما در عین حال بسیارند صاحبان کسب و کارهایی که این شعار را دائماً تکرار میکنند...

نرمش مغز

۰

در نوشته پیشین به قابل آموزش بودن خلاقیت و نوآوری اشاره کردم. اما آنچه خیلی زیاد مورد توجه است، اندازه گیری قدرت خلاقیت مغز است. این موضوع روشهای مختلف دارد، ابزارهای پیچیده ای هم...

تفکر طراحانه

۳

تفکر سالهاست که منشأ درآمد ماست. بر همین اساس همه میدانیم که خروجی هایی مانند شبکه هاب احتماعی یا ابزارهای پیام رسان یا همین تلفن همراه، حاصل تفکراتی هستند که به مدد فناوری به...

پست خالی

۲

وقتی ساختار سازمانی طراحی میشود، هر موقعیت شغلی، وظیفه ای دارد که در راستای تحقق اهداف راهبردی سازمان است. به عبارت دیگر پستهای سازمانی متضمن تحقق اهداف راهبردی سازمان هستند. بر همین اساس هم...

قبولش داری؟

۵

گفت مدیرم به حرفم گوش نمیکند. گفتم به عنوان مدیر قبولش داری و او میداند که قبولش داری؟ گفت معلومه که نه! آدم نیست! گفتم پس چرا باید گوش کند؟ وقتی مدیرت از چشمان...

رویه های خوب

۲

در بحث هدف گذاری، با طی یک فرایند، به جائی که میخواهیم برسیم فکر میکنیم و برای آن برنامه میریزیم. خیلی اتفاق می افتد که در اثر تغییرات اجتناب ناپذیر، هدف ما تغییر میکند...