مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

پایش برنامه راهبردی سازمان

۰

در پی معرفی نقش و عارضه های برنامه راهبردی برای سازمان، این نوشته با نگاهی به ابزارهای پایش این برنامه تقدیم میشود. پایش برنامه های راهبردی امری هزینه بر و طاقت فرساست که بودجه...

برنامه راهبردی برای سازمان

۲

با توجه به فلسفه وجودی هر سازمان، که تحقق اهدافی است، در نظر دارم تا مجموعه نوشته هایی را در خصوص تحقق اهداف سازمانها و موانع آن، تقدیم کنم. این نخستین نوشته از این...

بهاری دیگر میرسد

۰

یک سال دیگر هم گذشت… این جبر طبیعت است، هر کاری کنیم، تعدادی ثابت از روزها که بگذرند، و در هر روز تعداد ثابتی ساعت و دقیقه و ثانیه هست که وقتی بگذرند، موعدی...

مدل پنج عاملی شخصیت

۵

مدل پنج عاملی شخصیت، مدلی است بسیار ساده که مبنای ایجاد آن یک ایده بسیار جذاب (برای من) بوده است. چون در این نوشته ها به این مدل اشاره ای داشتم، فکر کردم که...

رفتار و شخصیت

۷

  پیش از این در چند نوبت در مورد شخصیت و رفتار نوشته ام. تقریباً همه جا نوشته ام که آنچه در استخدام و بررسیها برای مدیریت کردن آدمها مهم است، رفتار است. در...