مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

روشهای پایش اهداف

۰

وقتی صحبت از مدیریت عملکرد میشود، بلافاصله ذهن به سمت پایش و پاداش معطوف میشود. اما راستی ما چقدر میدانیم که تلاشهایی که افراد میکنند، در سمت و سوئی درست است؟ احتمالاً همه سازمانها...

مشخصات یک هدف

۴

در بحث در خصوص موانع تحقق اهداف سازمان، قبلاً به تعریف دو واژه مهم پرداختیم، در این نوشته به تعریف دقیقتری از یک هدف خوب میپردازیم. در نوشته حاضر فرق چندانی میان هدف و...

پایش برنامه راهبردی سازمان

۰

در پی معرفی نقش و عارضه های برنامه راهبردی برای سازمان، این نوشته با نگاهی به ابزارهای پایش این برنامه تقدیم میشود. پایش برنامه های راهبردی امری هزینه بر و طاقت فرساست که بودجه...

برنامه راهبردی برای سازمان

۲

با توجه به فلسفه وجودی هر سازمان، که تحقق اهدافی است، در نظر دارم تا مجموعه نوشته هایی را در خصوص تحقق اهداف سازمانها و موانع آن، تقدیم کنم. این نخستین نوشته از این...

بهاری دیگر میرسد

۰

یک سال دیگر هم گذشت… این جبر طبیعت است، هر کاری کنیم، تعدادی ثابت از روزها که بگذرند، و در هر روز تعداد ثابتی ساعت و دقیقه و ثانیه هست که وقتی بگذرند، موعدی...

مدل پنج عاملی شخصیت

۵

مدل پنج عاملی شخصیت، مدلی است بسیار ساده که مبنای ایجاد آن یک ایده بسیار جذاب (برای من) بوده است. چون در این نوشته ها به این مدل اشاره ای داشتم، فکر کردم که...