مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

آخرین دفعه کی بود؟

۱

همه از تغییر تعریف میکنیم، خود را مشتاق بهتر شدن میدانیم، اما واقعاً اینطور هستیم؟ آیا حرفهای خود را مرور میکنیم؟ آیا کار جدیدی میکنیم؟ با طرف مقابل خود که نسبت به او یک...

داستان تقلب

۳

چند روز قبل دوستی در میان صحبتمان، داستانی در مورد یک تقلب برایم تعریف کرد که بسیار زیبا بود. نمیدانم مرجع این داستان کی و کجاست، اما به نظرم خیلی جالب و در عین...

انتقاد از کی روش

۴

دیشب رادیو را گوش میکردم. شبکه ورزش را. مجری محترمی دارد این برنامه ای که من گوش میکنم که بسیار تند و بی ملاحظه و گاهی غیر منصفانه انتقاد میکند. همیشه از طرز صحبت...

گریز از هدفگذاری

۵

اخیراً تجربه ای کسب کرده ام که فکر کردم شاید برای شما هم جالب باشد. در کارگاه توانمندسازی، وقتی از هدفگذاری و مزایای آن صحبت کردم، همه سر شوق آمدند. همه به نقش هدف...