مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

پست مهمان – شبکه های دورن سازمانی

۰

آقای اکبری تبار و دوستانشان در تحلیل شبکه های اجتماعی درون سازمانها، مطالعات جالبی کرده اند. شانس من این بوده که لطف کرده و بنده را هم در جریان دستاوردهای جالبشان قرار داده و...

مراحل تغییر فردی

۲

نوشته قبلی به انتخاب ابزار مناسب با محوریت  آموزش اشاره کردم. آنجا بحث پذیرش به عنوان یکی از گامهای مهم مطرح شد و توسط دو تن از دوستان مورد بحث قرار گرفت. به نظرم...

منابع یادگیری

۱۲

روزگاری بود که برای یادگیری به منابع پیچیده و نسبتاً گرانی نیاز بود. فراگیرنده باید زحمت سفر و بعضاً غربت را بر خود هموار میکرد تا بتواند بیاموزد. در آن زمان، محرومیت (به خصوص...

آب قطع است!

۵

اگر داستان کم آبی را نشنیده اید، اگر نگران کم آبی نیستید، اگر فکر میکنید که اینها هم تبلیغاتی از جنس دولتی است، به گمانم باید در نگاه خود به محیط پیرامون کمی تجدید...