مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

موانع رشد سازمانها

موانع رشد سازمانها ۵

به دفعات مطالبی میخوانیم که چرا فلان سازمان فلان کار را که به وضوح بر ارتقای آن اثر دارد، انجام نمیدهد؟ شاهد مثالهم از بزرگان داخلی و خارجی آورده شده که این کار به...

داستان یک تماس

داستان یک تماس ۰

دیروز از طریق سایت، دوستی با ما تماس گرفت. برنامه نویسی ۳۲ ساله در یک شرکت موفق. میگفت من بر اساس نوشته های شما به این نتیجه رسیده ام که توانائی هائی دارم که...

مشتری مداری

مشتری مداری ۰

همیشه با خودم فکر میکردم که ما چقدر مشتری مدار هستیم. جسته و گریخته اطلاعاتی به دستم میرسید، تا اینکه هفته قبل برای معرفی خدماتمان به سازمان مهم و شناخته شده ای دعوت شدیم....

انتظارات متناقض

انتظارات متناقض ۰

شناخت انتظارات سازمان،‌ که به کرات در مورد آن صحبت شده، یک اهمیت دیگر هم دارد: جلوگیری از انتظارات متناقض باور کنید که بسیاری از انتظارات ما از همکارانمان،‌با هم تناقض دارند. اصلاً‌نمیشود یک...

اهمیت تعریف الگوی شغل

اهمیت تعریف الگوی شغل ۰

یکی از کارهائی که سیستم توماس انجام میدهد، تعریف و تبیین الگوی شایستگی رفتاری شغل است. یعنی با مشورت سازمان، مدلی به دست میدهد که بیانگر انتظارات سازمان از متصدی شغل است. به عبارت...