مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

شیوه های تصمیم گیری

شیوه های تصمیم گیری ۰

تصمیم گیری، بی شک یکی از شاخصه های ارزیابی افراد است. اینکه فرد چگونه تصمیم میگیرد، و مقایسه آگاهانه یا ناخودآگاه آن با معیارهای ما در این زمینه، یکی از ملاکهای انتخاب همکاران شرکت،...

گوناگونی انسانها

گوناگونی انسانها ۰

خداوند در آفرینش ما، گوناگون عمل کرده است. هم در شکل ظاهری و هم در شخصیت و شاخصه های رفتاری. معمولاً ما تفاوتها و گوناگونی ظاهری را خیلی خوب باور داریم و با آن...

نقاب های رفتاری

نقاب های رفتاری ۳

بعضی اوقات فرد رفتارهائی دارد که رفتار ذاتی او نیستند. در این شرایط این فرد با انگیزه های مختلف نقابی بر چهره رفتاری خود گذاشته است. شناختن این نقابها، و اثر آن بر کارآئی...

رفتارهای پر شدت حدی

رفتارهای پر شدت حدی ۰

در مورد پارامترهای رفتاری در مدل مورد استفاده در سیستم توماس اینترنشنال قبلاً در پستی به اجمال توضیحاتی داده ام.  در این پست، و پستهای دیگر خواهم کوشید چند کاربرد عملی که نیازمند دقت...

انگیزه های جالب یک کارآفرین

انگیزه های جالب یک کارآفرین ۰

کار آفرینان از جالب ترین و پیچیده ترین ساختارهای رفتاری و شخصیتی هستند. بسیاری سازمانها میکوشند تا آنها را بشناسند و از الگو قراردادن آنها، کارآفرینان جدید را با انرژی و ریسک کمتر بسازند....

کاربرد رفتار سازمانی

کاربرد رفتار سازمانی ۰

قبل از آنکه بخواهیم از کاربردهای رفتار سازمانی و توجه به آن استفاده کنیم، لازم تعریف روشنی داشته باشیم. واقعاً توجه به مسئله رفتار سازمانی چه کاربردهائی میتواند برای سازمان داشته باشد؟ نوشته های...