مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

انتظارات متناقض

انتظارات متناقض ۰

شناخت انتظارات سازمان،‌ که به کرات در مورد آن صحبت شده، یک اهمیت دیگر هم دارد: جلوگیری از انتظارات متناقض باور کنید که بسیاری از انتظارات ما از همکارانمان،‌با هم تناقض دارند. اصلاً‌نمیشود یک...

اهمیت تعریف الگوی شغل

اهمیت تعریف الگوی شغل ۰

یکی از کارهائی که سیستم توماس انجام میدهد، تعریف و تبیین الگوی شایستگی رفتاری شغل است. یعنی با مشورت سازمان، مدلی به دست میدهد که بیانگر انتظارات سازمان از متصدی شغل است. به عبارت...

مراقب مدیرانِ قوی باشید!

۳

مدیران قوی،‌ استعدادها و توانائیهای زیادی دارند. برخی از این استعدادها خوب و در جهت اهداف سازمان است، اما همین استعدادها، در جهات دیگر ممکن است مخرب باشند. باید مراقب آنها بود. نوشته های...