مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

تیمهای موفق کاری

تیمهای موفق کاری ۰

یکی از ابزارهای توماس، ابزار ارزیابی تیمهای کاری، و تشکیل تیمهای کاری موفق است. در یکی از سازمانها از ما خواسته شد که وضعیت تیم کاری مسئول پشتیبانی IT سازمان را بررسی کنیم. این...

عملکرد فرد در بخش فروش

۰

وقتی عملکرد شرکت در بخش فروش پائین است، همیشه انگشت اتهام و کم کاری به سوی کارشناسان فروش اشاره میکند. اما این درست نیست. انصاف هم نیست. گذشته از گامهائی که برای شناسائی شیوه...

انتظارات سازمانها از کارمندان

انتظارات سازمانها از کارمندان ۰

قبلاً کمی در مورد تناسب شغلی گفتیم. و همانجا اشاره کردم که برای ارزیابی تناسب شغلی، باید الگوی شایستگی رفتاریِ مورد نظر کارفرما وجود داشته باشد، تا همکاران موجود یا داوطلبان استخدام نسبت به...

مدل رفتار سازمانی توماس

مدل رفتار سازمانی توماس ۱

مدلهای رفتاری متعددی برای تجزیه و تحلیل رفتار سازمانی وجود دارند. شرکت توماس اینترنشنال، از سال ۱۹۷۰، آن زمان که سیستمهای فناوری اطلاعات چنین گسترده نبود، کار خود را بر اساس یکی از این...

مفهوم تناسب شغلی

مفهوم تناسب شغلی ۰

تناسب و تطابق شاخصه های رفتاری یک فرد، اعم از آنکه داوطلب استخدام باشد یا مشغول به کار در یک سازمان، با الگوی شایستگی که بیانگر انتظارات سازمان است، میتواند بیانگر تناسب آن فرد...