مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

رفتارهای پر شدت حدی

رفتارهای پر شدت حدی ۰

در مورد پارامترهای رفتاری در مدل مورد استفاده در سیستم توماس اینترنشنال قبلاً در پستی به اجمال توضیحاتی داده ام.  در این پست، و پستهای دیگر خواهم کوشید چند کاربرد عملی که نیازمند دقت...

انگیزه های جالب یک کارآفرین

انگیزه های جالب یک کارآفرین ۰

کار آفرینان از جالب ترین و پیچیده ترین ساختارهای رفتاری و شخصیتی هستند. بسیاری سازمانها میکوشند تا آنها را بشناسند و از الگو قراردادن آنها، کارآفرینان جدید را با انرژی و ریسک کمتر بسازند....

کاربرد رفتار سازمانی

کاربرد رفتار سازمانی ۰

قبل از آنکه بخواهیم از کاربردهای رفتار سازمانی و توجه به آن استفاده کنیم، لازم تعریف روشنی داشته باشیم. واقعاً توجه به مسئله رفتار سازمانی چه کاربردهائی میتواند برای سازمان داشته باشد؟ نوشته های...

تیمهای موفق کاری

تیمهای موفق کاری ۰

یکی از ابزارهای توماس، ابزار ارزیابی تیمهای کاری، و تشکیل تیمهای کاری موفق است. در یکی از سازمانها از ما خواسته شد که وضعیت تیم کاری مسئول پشتیبانی IT سازمان را بررسی کنیم. این...

عملکرد فرد در بخش فروش

۰

وقتی عملکرد شرکت در بخش فروش پائین است، همیشه انگشت اتهام و کم کاری به سوی کارشناسان فروش اشاره میکند. اما این درست نیست. انصاف هم نیست. گذشته از گامهائی که برای شناسائی شیوه...

انتظارات سازمانها از کارمندان

انتظارات سازمانها از کارمندان ۰

قبلاً کمی در مورد تناسب شغلی گفتیم. و همانجا اشاره کردم که برای ارزیابی تناسب شغلی، باید الگوی شایستگی رفتاریِ مورد نظر کارفرما وجود داشته باشد، تا همکاران موجود یا داوطلبان استخدام نسبت به...