مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

شیوه های تصمیم گیری

شیوه های تصمیم گیری ۰

تصمیم گیری، بی شک یکی از شاخصه های ارزیابی افراد است. اینکه فرد چگونه تصمیم میگیرد، و مقایسه آگاهانه یا ناخودآگاه آن با معیارهای ما در این زمینه، یکی از ملاکهای انتخاب همکاران شرکت،...

گوناگونی انسانها

گوناگونی انسانها ۰

خداوند در آفرینش ما، گوناگون عمل کرده است. هم در شکل ظاهری و هم در شخصیت و شاخصه های رفتاری. معمولاً ما تفاوتها و گوناگونی ظاهری را خیلی خوب باور داریم و با آن...

نقاب های رفتاری

نقاب های رفتاری ۳

بعضی اوقات فرد رفتارهائی دارد که رفتار ذاتی او نیستند. در این شرایط این فرد با انگیزه های مختلف نقابی بر چهره رفتاری خود گذاشته است. شناختن این نقابها، و اثر آن بر کارآئی...

رفتارهای پر شدت حدی

رفتارهای پر شدت حدی ۰

در مورد پارامترهای رفتاری در مدل مورد استفاده در سیستم توماس اینترنشنال قبلاً در پستی به اجمال توضیحاتی داده ام.  در این پست، و پستهای دیگر خواهم کوشید چند کاربرد عملی که نیازمند دقت...

انگیزه های جالب یک کارآفرین

انگیزه های جالب یک کارآفرین ۰

کار آفرینان از جالب ترین و پیچیده ترین ساختارهای رفتاری و شخصیتی هستند. بسیاری سازمانها میکوشند تا آنها را بشناسند و از الگو قراردادن آنها، کارآفرینان جدید را با انرژی و ریسک کمتر بسازند....

کاربرد رفتار سازمانی

کاربرد رفتار سازمانی ۰

قبل از آنکه بخواهیم از کاربردهای رفتار سازمانی و توجه به آن استفاده کنیم، لازم تعریف روشنی داشته باشیم. واقعاً توجه به مسئله رفتار سازمانی چه کاربردهائی میتواند برای سازمان داشته باشد؟ نوشته های...

تیمهای موفق کاری

تیمهای موفق کاری ۰

یکی از ابزارهای توماس، ابزار ارزیابی تیمهای کاری، و تشکیل تیمهای کاری موفق است. در یکی از سازمانها از ما خواسته شد که وضعیت تیم کاری مسئول پشتیبانی IT سازمان را بررسی کنیم. این...

عملکرد فرد در بخش فروش

۰

وقتی عملکرد شرکت در بخش فروش پائین است، همیشه انگشت اتهام و کم کاری به سوی کارشناسان فروش اشاره میکند. اما این درست نیست. انصاف هم نیست. گذشته از گامهائی که برای شناسائی شیوه...