برچسب‌خورده: تقابل

اطلاعات : حق، ارزش

۲

این روزها بحث اطلاعات افراد در کشور ما هم موضوعی داغ است. یکی از خبرگزاریها هم گزارشی در این خصوص تهیه کرد که از صدا و سیما هم پخش شد. گزارش تکان دهنده بود،...

جعبه سیاه شناختی

۳

در مقابل دیدگاه رفتار، دیدگاهی در روانشناسی هست که دیدگاه شناختی است. در حدی که فهم من اجازه میدهد، دیدگاه شناختی در پی علت بروز رفتارهاست و از آن راه میخواهد کاری بکند، اما...

اتهام

۳

خیلی وقتها میشود که فردی را متهم به کاری میکنیم. در واقع به او میگوئیم که ما فکر میکنیم که او هدفی را تعقیب میکند. بسیاری از مواقع این برداشت ماست و ممکن است...

حق یا منفعت

۴

وقتی در تقابل یا تعارضی گرفتار میشویم، راهی را از میان راههای مختلف، انتخاب میکنیم. این راه میتواند در طیفی از درگیری فیزیکی تا مذاکره و مصالحه قرار داشته باشد. اما باید مواظب باشیم...

مثالی از تقابل

۵

مدیریت تقابل یکی از مهارتهایی است که در تعاملها بسیار به درد میخورد. تقابل تعریف ساده ای دارد که همه ما آن را خیلی خوب میدانیم. به زبان بسیار ساده تقابل زمانی است که...

پرخاشگری و پافشاری

۲

وقتی عقیده ای دارید، وقتی فکر میکنید آن عقیده درست و بر حق است، بر سر آن پافشاری میکنید. این پافشاری یا مثبت است و سازنده یا پرخاشگرانه که منجر به تخریب و سد...

مراحل تعامل

۲

تعامل یکی از اصلی ترین مهارتهای نرم است و هر قدر در مورد تعامل بنویسیم، کم است. باور کنید این یک حقیقت است. تصویر فوق، برگرفته از نوشته ای تحت عنوان“Jargon, Protocols and Uniforms...

مواجهه با تقابل

مواجهه با تقابل ۲

مدتیست درگیر مصاحبه با همکاران یکی از سازمانها هستیم. این مصاحبه بر اساس شاخصه های رفتاری هر فرد انجام میشود. بسیار خوشحالم که سوالاتی که پرسیده میشود،‌به اذعان مصاحبه شوندگان نقطه های مبهم رفتاری...