برچسب‌خورده: تیمهای کاری

تیمهای موفق کاری

تیمهای موفق کاری ۰

یکی از ابزارهای توماس، ابزار ارزیابی تیمهای کاری، و تشکیل تیمهای کاری موفق است. در یکی از سازمانها از ما خواسته شد که وضعیت تیم کاری مسئول پشتیبانی IT سازمان را بررسی کنیم. این...