برچسب‌خورده: تیمهای کاری

هزینۀ عدم تقابل

۴

این نوشته برگرفته از مقاله آقای پاتریک لنچیونی در مورد مدیرانی است که از تقابل دوری میکنند. مقاله با این جمله شروع میشود که زمان آن فرارسیده که این باور را کنار بگذاریم که...

تیمهای موفق کاری

تیمهای موفق کاری ۰

یکی از ابزارهای توماس، ابزار ارزیابی تیمهای کاری، و تشکیل تیمهای کاری موفق است. در یکی از سازمانها از ما خواسته شد که وضعیت تیم کاری مسئول پشتیبانی IT سازمان را بررسی کنیم. این...