برچسب‌خورده: مدیریت منابع انسانی

تابع عملکرد

۲

دوست دارم سازمان را نوعی دیگر نگاه کنم. مدیران ارشد را ببینم که مسئول و پاسخگو به راهبردهای سازمانی هستند. کارکنان را ببینم که وظایف روزمره ای را انجام میدهند و دل خوش دارند...