برچسب‌خورده: مذاكره

تغییر شرایط

۰

با وقوع برجام، اتفاقاتی در عرصه و محیط کسب و کار کشور افتاد، که اتفاقاً امروز به لحاظ یکساله شدن، این موضوع سخت مورد توجه قرار گرفته است. در باب مزایا، معیب و دستاوردهای...

پست کلیدی و مدیریت منابع انسانی

۳

شناسائی پستهای کلیدی سازمان، یکی از اقدامات مفید است که در برنامه ریزی منابع انسانی و مدیریت استعدادهای سازمان، نقشی مهم دارد. در این حوزه منبع و مقاله کم نیست و این خود نمایشی...

اتهام

۳

خیلی وقتها میشود که فردی را متهم به کاری میکنیم. در واقع به او میگوئیم که ما فکر میکنیم که او هدفی را تعقیب میکند. بسیاری از مواقع این برداشت ماست و ممکن است...

اعتماد و تیم

۴

اعتماد یکی از واژه های کلیدی در واژگان و فرهنگ شرقی است. این واژه از این دیدگاه مهم است که ما خیلی تعریف روشنی از اعتماد نداریم. هر لغزشی، هر انحرافی از هر معیاری،...

پنجره جو-هری

۷

اینکه چقدر خودمان را میشناسیم و اینکه چقدر دیگران ما را میشناسند، همیشه حائز اهمیت بوده و هست. بر همین اساس است که راهکارهای توسعه (چه شخصی و چه سازمانی) طراحی میشوند و میتوانند...

رئیس بدقلق – مدیر بی عمل

۲

این نوشته ملهم از ترجمه علی نعمتی شهاب عزیز با عنوان چگونه یک رئیس بد را مدیریت کنیم و نوشته، دوستی  ذیل آن است، در خصوص مدیرانی که “مدیریت نمیکنند”. برای پرداختن به این...

دیکته و انشاء

دیکته و انشاء ۷

حتما تا به حال نامه اداری نوشته اید. حتما هم آن را برای اصلاح به مدیر یا همکار یا دوست خود نشان داده اید. نمیدانم چقدر در مورد نوشته هایتان بازخورد دریافت کرده اید،...

حرف بزن

۶

این جمله برایتان آشنا نیست؟: “حیف از تمام روزهائی که زمان تفریحم را صرف کارهای این سازمان کردم” شما تا به حال کار سازمان را در زمان شخصی انجام داده اید؟ تا به حال...

ارتباط میان فردی

۰

متخصصین علوم ارتباطی، در اولین گام ارتباطات بشری را به دو دسته تقسیم میکنند. ارتباطات با خود و ارتباطات با دیگران. بحث ارتباط با خود همان حرفهایی است که به خودمان میزنیم، یا اجزای...